کشویی فرمان کامیونت پادرا پلاس

کشویی فرمان کامیونت پادرا پلاس طراحی شده جهت نصب بر روی کامیونت های پادراپلاس می باشد.