ستون فرمان پراید

  • ستون فرمان پراید طراحی شده جهت نصب بر روی خودروی پراید می باشد.

  • نوع ستون فرمان تلسکوپی بوده و دارای سیستم تنظیم موقعیت غربیلک می باشد.

  • این ستون فرمان مجهز به سیستم فیوز بوده که هنگام تصادفات از آسیب دیدن راننده جلوگیری می کند.