ستون فرمان وانت کارا (مزدا)

ستون فرمان وانت کارا جهت نصب بر روی وانت های کارا و مزدا که از سیستم فرمان هیدرولیک استفاده می کنندطراحی شده است.