ستون فرمان وانت کارا

ستون فرمان وانت کارا جهت نصب بر روی وانت  کارا  که از سیستم فرمان هیدرولیک استفاده می کنندطراحی شده است.